Tuesday, July 15, 2008

* * *

Ариун сэтгэл дор тэнцэх хүмүүн үгүй
Аглаг хүүдийг бээр хэн олж мэдмүй
Адилхан ухаантаа олж учрахын урьд
Аялгуу эгшгийг гагц өөрөө ухмуй..

Инжинааш